Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą, EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės


veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą į kurią galima

Didelio nepastovumo prekybos strategija Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Kas gali prekiauti, kuo ir kur gali būti prekiaujama? Po kelių minučių tokią informaciją gali gauti ir plačiosios visuomenės atstovai. Priedo 1 lentelėje parodyta Europos anglies dioksido rinkos produktų įvairovė ir pateikta įvairiose klimato kaitos biržose siūlomų produktų apžvalga.

  1. И неловко обнял Эпонину.

Todėl su tokiomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusias investicines paslaugas teikiantys finansų tarpininkai pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą turi gauti leidimą, taip pat juos nuolat prižiūri finansų reguliavimo institucijos.

Tačiau keletas rinkos analitikų ir finansų naujienų agentūrų visuomenei skelbia ir parduoda prekybos duomenis, įskaitant dienos informaciją apie ne biržos sandorių, kurių tarpuskaita įvykdyta biržose, apimtį ir neatidėliotinų, ir išankstinių sandorių. Aktualiausi pagrindiniai duomenys susiję su maždaug 11 įrenginių, kuriems pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą taikomas įpareigojimas atsisakyti tiek apyvartinių taršos leidimų, kiek išmetė šiltnamio efektą veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą dujų, patikrintu išmestų teršalų kiekiu.

Bendrijos nepriklausomame sandorių žurnale[10] pateikiami visų į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtrauktų įrenginių metiniai nepriklausomai patikrinto išmestų teršalų kiekio duomenys. Pagal įrenginių išmestų teršalų kiekį rinkoje nustatoma paklausa, todėl nuo tos informacijos labai priklauso kaina. Pagal persvarstytą Registrų reglamentą Komisija kiekvieno įrenginio praėjusių kalendorinių metų patikrinto išmestų teršalų kiekio duomenis viešai pateikia balandžio 1 d. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje palaipsniui diegiant aukcionus kaip pagrindinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo būdą, tokia informacija apie nemokamus apyvartinius taršos leidimus ilgainiui bus vis mažiau svarbi.

EUR-Lex - DC - LT - EUR-Lex

Laikydamasi bendrosios tvarkos ir nediskriminavimo principo, Komisija taip pat atskleidžia kitą susijusią informaciją pvz. Be to, pagal Aukcionų reglamentą plg.

Būtent tai nurodoma ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvos 12 straipsnio 1a dalyje; tam taip pat bus skiriama daugiausiai dėmesio toliau šiame komunikate. Tačiau siekiant užtikrinti pakankamą anglies dioksido rinkos vientisumo apsaugą, Komisijos manymu, nusižengimų rinkoje ir piktnaudžiavimo rinka problemas reikia vertinti plačiau.

Rinkai tampant brandesne, reikės nustatyti apsaugos priemonių, kuriomis būtų apsaugota visa Europos anglies dioksido rinka ir kurios padėtų užkirsti kelią ne tik prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka, bet ir kitiems nusižengimams, pavyzdžiui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir kitai nusikalstamai veiklaitaip pat nustatyti tokius nusižengimus ir už juos taikyti sankcijas. Europos anglies dioksido rinkoje įvykę trys incidentai atskleidė įvairesnių pavojų, su kuriais susijusius klausimus būtina spręsti.

EUR-Lex Access to European Union law - Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą

Nors pagal Piktnaudžiavimo rinka direktyvą šie incidentai nėra piktnaudžiavimo rinka atvejai, jie tapo paskata Europos anglies dioksido rinką reguliuoti griežčiau. Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą DC Tai didelė problema, tačiau toks sukčiavimas nėra būdingas tik anglies dioksido rinkai — anksčiau tokių atvejų nustatyta ir kitose rinkose.

Spręsdama šią problemą, Komisija glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis, ir m. ES nedelsdama priėmė Registrų reglamento[16] pakeitimus ir taip užkirto kelią tokiam pakartotiniam PTMV naudojimuio jei iškiltų naujų pavojų, Komisija nedvejodama vėl sparčiai imtųsi priemonių.

Esama ir nemažai kitų klausimų, kurie nesusiję su piktnaudžiavimu rinka ar sukčiavimu, tačiau juos išaiškinus būtų galima padidinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą skaidrumą ir bendrą veiksmingumą. Vienas iš tokių klausimų yra apyvartinių taršos leidimų darnieji apskaitos standartai [17].

Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą

Po nepavykusio bandymo m. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų Finansų apskaitos standartų valdyba ėmėsi bendro projekto, kad parengtų išsamias apyvartinių taršos leidimų apskaitos gaires[18].

Komisija ragina Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą apskaitos standartų valdybą ir Finansų apskaitos standartų valdybą kuo greičiau atlikti šį darbą, kad būtų galima svarstyti, ar sukurtus standartus priimti ES lygmeniu.

Vadovaudamasi direktyva, Komisija turi stebėti, kaip veikia anglies dioksido rinka, ir pateikti metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje turi būti aprašoma, kaip vykdomi aukcionai, ir nurodomas produktų, kuriais prekiauta veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą, likvidumas ir apimtys. Jei Komisija turi įrodymų, kad anglies dioksido rinka tinkamai neveikia, ji Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą ir atitinkamą pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuriuo siekiama padidinti anglies dioksido rinkos skaidrumą ir pagerinti jos veikimą.

Taikant šią sistemą užtikrinama, kad išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas visuomenei atsieitų kuo pigiau, todėl ši sistema yra viena iš svarbiausių ES išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonių. Sistema taikoma pramonės sektoriams, kuriuose suvartojama daug energijos, elektros energijos gamybos sektoriui, o nuo m.

Siekiant užtikrinti, kad reguliavimo sistema ilgiau išliktų stabili, pagal m. Finansų tarpininkai ir elektros energijos gamybos įmonės yra pagrindiniai Europos anglies dioksido rinkos dalyviai, todėl nagrinėjant rinkos priežiūros lygį reikia opcionų prekyba 101 vaizdo įrašu ir į finansų, ir į energijos rinkų teisės aktus. Be to, pagal Aukcionų reglamentą nustatyta sistema, kuria siekiama užtikrinti apyvartinių taršos leidimų aukcionų vientisumą ir skaidrumą.

Finansų rinkų teisės aktai Finansų veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą teisės aktai su anglies dioksido rinka susiję tiek, kiek prekiaujant pastarojoje rinkoje naudojamasi finansinėmis priemonėmis, prekybą vykdo įgalioti finansų tarpininkai arba ji vykdoma naudojantis pagal finansų rinkos taisykles organizuojamomis ir prižiūrimomis prekybos vietomis ir arba infrastruktūra.

Dėl anglies dioksido rinkos produktų, prekybos vietų ir dalyvių įvairovės finansų rinkų taisyklės skirtingiems rinkos segmentams taikomos skirtingai. Tačiau galima pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų, kaip šiuo metu finansų rinkų teisės veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą reguliuojamas anglies dioksido rinkų veikimas.

Pirma, apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios atitinka Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje pateiktą finansinės priemonės apibrėžtį, taikoma minėtoji direktyva. Piktnaudžiavimo rinka direktyva taikoma tada, kai finansine priemone leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba pateiktas prašymas leisti ja prekiauti tokioje rinkoje. Todėl apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, taikomi Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje nustatyti prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka draudimai.

Valstybių narių finansų reguliavimo institucijos privalo tas rinkas nuolat prižiūrėti ir prireikus gali imtis kovoti su piktnaudžiavimu rinka skirtų vykdymo užtikrinimo priemonių.

veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą kas yra ateities ir pasirinkimo sandorių prekyba

Antra, jei apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės atitinka tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, jomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemojejoms taikoma Finansinių priemonių rinkų direktyva [19].

Be to, jų veikla turi atitikti tam tikrus veiklos ir atskaitomybės reikalavimus pvz. Kai kurios biržos, kuriose prekiaujama apyvartiniais taršos leidimais, PTMV ir TMV, yra reguliuojamos rinkos, kai kurios — daugiašalės prekybos sistemos. Kitos neatidėliotinų sandorių produktų prekybos vietos reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu arba laikantis savireguliavimo principo.

Šiuo metu Piktnaudžiavimo rinka direktyva ir Finansinių priemonių rinkų direktyva nuodugniai peržiūrimos ir numatoma, kad m. Komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų.

Šių peržiūrų rezultatai dar nežinomi, tačiau vienas iš bendrųjų Piktnaudžiavimo rinka direktyvos peržiūros tikslų — išplėsti tos direktyvos taikymo sritį, kad būtų atsižvelgta į finansų rinkų techninius ir reguliavimo pokyčius ir kad būtų pradėta su piktnaudžiavimu rinka susijusias taisykles taikyti naujų rūšių prekybos vietoms ir finansinėms priemonėms, prekybininkas bitcoin lietuvoje minėtoji direktyva šiuo metu netaikoma.

Atliekant Piktnaudžiavimo rinka veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą peržiūrą, taip pat bus svarstoma, kaip padidinti vykdymo užtikrinimo ir priežiūros koordinavimo veiksmingumą, ir pabrėžiama didelė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos reikšmė.

Atliekant peržiūrą, taip pat bus siekiama padidinti išvestinių finansinių priemonių rinkų, įskaitant prekių išvestinių finansinių priemonių ir susijusių neatidėliotinų sandorių rinkas, skaidrumą, sustiprinti jų priežiūrą ir padidinti vientisumą.

  • )], - сказала Эпонина Николь.
  • Prekybos cento atsargas internete lietuvoje
  • Она быстро огляделась .

Peržiūrėdama Finansinių priemonių rinkų direktyvą, Komisija siekia, inter aliapatobulinti priežiūros ir skaidrumo didinimo priemones veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą taip užtikrinti, kad prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos būtų veiksmingos siekiant apsidrausti nuo rizikos ir nustatyti kainą. Gali būti svarstomi ir tiksliniai patobulinimai, susiję su investuotojų informavimo ir apsaugos poreikiais, kuriuos tenkina finansų tarpininkai.

Bet kokios tų sričių teisinės priemonės, kurias galbūt pasiūlys Komisija, neabejotinai turės įtakos anglies dioksido rinkos reguliavimui ir investuotojų apsaugai toje rinkoje. Trečia, kituose konkrečiuose anglies dioksido rinkos segmentuose gali būti pradėtos taikyti kelios naujos finansų veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą priemonės.

Visų pirma m. Komisija priėmė Reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų pasiūlymą[20]. Tuo reglamentu pirmiausia numatoma nustatyti įpareigojimą teikti ataskaitas apie ne biržos išvestines finansines priemones, įpareigojimą atlikti tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą dėl to sprendimą priima Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijataip pat įdiegti sandorio šalies kredito rizikos ir su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitą atlieka dvi šalys, susijusios veiklos rizikos mažinimo priemones.

Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Apps Šie specialūs įpareigojimai būtų taikomi anglies dioksido rinkos dalyviams, kurie užsiima su apyvartiniais taršos leidimais susijusių ne biržos išvestinių finansinių priemonių prekyba, nebent jiems būtų taikoma viena iš nedaugelio išimčių, pagal reglamento projektą numatytų ne finansų įmonėms.

Aukcionų reglamentas Aukcionų reglamente[21] nustatoma trečiuoju prekybos laikotarpiu rengsimų apyvartinių taršos leidimų aukcionų reguliavimo sistema.

Reglamentu anglies dioksido rinkoje veiksmingai išplėsta Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje ir Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nustatytų taisyklių taikymo sritis, nes minėtame reglamente reikalaujama, kad aukcionų platformos ir finansų tarpininkai laikytųsi daugiausia tų pačių reikalavimų net jei vykdo veiklą ne tipinėmis antrinės rinkos sąlygomis ir jei jų veikla gali būti susijusi su apyvartiniais taršos leidimais, kurie neatitinka finansinės priemonės apibrėžties vienas iš produktų, kurie gali būti parduodami aukcione, yra dviejų dienų neatidėliotinas sandoris.

Pagal Aukcionų reglamentą tam tikros Kovos su pinigų plovimu direktyvoje nustatytos priemonės bus taikomos ir aukciono proceso dalyviams.

  • Почему, Роберт.
  • Ar turėčiau prekiauti akcijų pasirinkimo sandoriais
  • Крик юных птенцов чуточку похож на плач младенца.

Taršos mokestis Visų pirma reglamentu aukcionų platformoms, inter alianustatomi įpareigojimai pranešti priežiūros institucijoms apie nustatytus ar įtariamus piktnaudžiavimo rinka, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitos nusikalstamos veiklos atvejus.

Įvairūs šios sistemos elementai bus pakartotinai įvertinti Komisijai toliau vykdant su anglies dioksido rinkos priežiūra susijusią veiklą. Energijos rinkų teisės aktai m. Komisija priėmė pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuris grindžiamas Trečiuoju energijos rinkos liberalizavimo dokumentų rinkiniu ir kuriame sprendžiami Europos didmeninių energijos rinkų skaidrumo ir vientisumo klausimai.

veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą pasirinkimo sandorių įmonės

Reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo projekte[22] draudžiamas piktnaudžiavimas rinka prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka didmeninėse elektros geriausi nemokami dvejetainiai parinktys signalai ir susijusių produktų, taip pat gamtinių dujų ir susijusių produktų rinkose.

Reglamente dėl energijos veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą vientisumo ir skaidrumo nustatytos priemonės atitinka Piktnaudžiavimo rinka direktyvą ir netaikomos finansinėms priemonėms, kurioms jau taikoma pastaroji direktyva. Nors ši sistema tiesiogiai netaikoma jokiai anglies dioksido rinkos daliai, ji yra aktuali, nes taikoma rinkai, kuri yra glaudžiai susijusi su prekyba anglies dioksidu, todėl šios sistemos įdiegimas tam tikrų subjektų, kurie dalyvauja ir energijos, ir anglies dioksido rinkose, bendram elgesiui rinkoje gali turėti drausminamąjį poveikį.

Anglies dioksido rinkoje gerokai padidėjo likvidumas, tarpininkų dalyvavimas ES mastu ir skaidrumas, o dėl to kai kitos sąlygos vienodos sumažėjo piktnaudžiavimo rinka rizika, palyginti, pavyzdžiui, su kai kuriomis prekių rinkomis.

Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą DC

Tai, kad atsirado klimato kaitos biržų ir ne biržos sandorių rinka, taip pat aktyvus finansų tarpininkų ir atitikties užtikrinimo vienetų pirkėjų dalyvavimas rodo, kad Europos anglies dioksido rinka tapo gerokai brandesnė. Didesnė anglies dioksido rinkos dalis jau yra reguliuojama.

Tiek, kiek apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinkai taikomi finansų rinkų teisės aktai, joje taip pat naudojamasi įprastinėmis apsaugos ir priežiūros priemonėmis, kurios taikomos ir bet kuriai kitai prekių išvestinių finansinių priemonių rinkai.

veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą facebook skelbimų dvejetainiai variantai

Neatidėliotini apyvartinių taršos leidimų prekybos sandoriai Europos lygmeniu šiuo metu nereguliuojami. Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą, kai kurių ES valstybių narių teisinėje sistemoje nustatytų sankcijų analizę, galima konstatuoti, kad Lietuvoje sankcijos vienos mažiausių ir, pavyzdžiui, už analogiško pobūdžio pažeidimus kai kuriose naujose ES valstybėse narėse įtvirtintos tokios baudos: Slovakijoje nuo 1 iki 16 tūkst.

EUR-Lex Access to European Union law Įstatymo veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą. Eur; Slovėnijoje nuo 40 iki 75 tūkst.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Eur; Čekijoje nuo 3,8 iki 76 tūkst. Eur; Maltoje nuo 1 iki tūkst. Eur; Kipre 35 tūkst. Eur; Lenkijoje nuo 5 iki 50 tūkst. Šiuo metu Lietuvoje skiriamos neproporcingai mažos, atgrasančio poveikio neturinčios ir savo švelnumu iš kitų ES valstybių narių išsiskiriančios administracinės nuobaudos.

Švelni administracinė atsakomybė nulėmė, kad kai kurie asmenys pažeisdavo ES ŠESD ATL prekybos sistemos reikalavimus, nes Kodekse nustatyta bauda yra mažesnė už tikėtiną ar gautą naudą, todėl įtvirtinta atsakomybė neturi atgrasančio ir prevencinio poveikio.

The EU Emissions Trading System explained Praktika parodė, kad dėl veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Kodekso straipsnyje numatytų baudų opciono prekyba malaizijoje nepasiekiami administracinei atsakomybei keliami tikslai, t.

Dokumentinis filmas „Solidarumo ekonomika Barselonoje“ (daugiakalbė versija)

Toliau pateikiame keletą pavyzdžių apie veiklos vykdytojų padarytus nacionalinių teisės prekyba kriptovaliuta kaip praturtti, reglamentuojančių ES ŠESD ATL prekybos sistemos reikalavimus, pažeidimus: a įmonė nuo m. I ketv. Veiklos vykdytojas neinformavo atsakingų institucijų dėl įrenginio veiklos veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą pajėgumų pokyčių, nesiėmė veiksmų keisti galiojančio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo toliau — TIPK ir nepateikė atsakingoms institucijoms paraiškos dėl ATL kiekio sumažinimo, nors pagrindinė įmonės veikla keraminės produkcijos gamyba buvo sustabdyta.

Bendras sudegintų gamtinių dujų kiekis — m. Kadangi nemokami ATL suteikiami tik turint galiojantį TIPK leidimą ir pateikus paraišką, kuriai turi pritarti Europos Crypto bay pritarimo procedūros gali trukti pusę metųtodėl veiklos vykdytojas privalėjo rinkoje nusipirkti tokį kiekį ATL, kuris lygus faktiškai išmestam ŠESD kiekiui, t. Įstatymo projektu taip pat siūloma pašalinti vartojamų sąvokų neatitikimus galiojančiuose teisės aktuose, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio suderinamumas.

Įstatymo straipsnį Įstatymo projektu siūloma papildyti šiomis naujomis 5 ir 6 dalimis: - užtikrinant, kad veiklos vykdytojas atidarytų sąskaitą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kaip numatyta m.

veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą binarinių opcionų laimėjimo sistema

Komisijos sprendimo Nr. Siūloma panaikinti sankcijas už veiklos vykdytojo perleistus šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus, kurie buvo nustatyta tvarka jam paskirti, gautų lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį, nes nuo m.

Įstatymo projektu siūloma sugriežtinti atsakomybę už veiklos vykdymą neatidarius sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kai pagal teisės aktus veiklos vykdytojas privalo atidaryti tokią sąskaitą ir informacijos dėl šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančio įrenginio veiklos ir pajėgumų pokyčių nepateikimą laiku kompetentingai institucijai. Reglamentu ES Nr. Įstatymo straipsnį Įstatymo projektu veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą atitinkamai patikslinti ir papildyti galiojančias dalis: - Įstatymo projektu veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Įstatymo straipsnio 1 dalis ir joje numatoma atsakomybė už FŠESD, gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, pateikimą Europos Sąjungos rinkai neturint tiekimo rinkai kvotos.

Reglamento ES Nr. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projekte atitinkamai siūloma papildyti Įstatymo straipsnio 5 dalies nuostatas ir įrašyti papildomas veiklas, kurioms atlikti būtina turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti darbus, susijusius su FŠESD tvarkymu.

Kaip būti sėkmingu dvejetainių opcionų prekybininku Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Visais šiais vienetais galima prekiauti siekiant, kad jie būtų pristatyti nedelsiant, t. Priedo 1 lentelėje parodyta Europos anglies dioksido rinkos produktų įvairovė ir pateikta įvairiose klimato kaitos biržose siūlomų produktų apžvalga.

Neigiamų pasekmių priėmus Įstatymo projektą nenumatoma. Kokią įtaką Įstatymo projektas turės kriminogeniniai situacijai, korupcijai: Įstatymo projekto priėmimas korupcijai įtakos neturės.

Veiksmingą prekybos taršos leidimais sistemą Energija prieinamomis kainomis ir kova su klimato kaita Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir vienkartinių plastikinių produktų mažinimas Europa pirmauja kovoje su klimato kaita. Be to, ji yra įsipareigojusi siekti pažangos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos srityje siekdama plataus užmojo Paryžiaus sutartie tikslo — užtikrinti, kad pasaulinė vidutinė temperatūra padidėtų ne daugiau kaip 2 °C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. Siekdama šios tikslo ES turi parengti ilgalaikę išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategiją iki m. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą.

Kaip Įstatymo projekto įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.