Apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema,


apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema

Trigubo ekrano prekybos sistema youtube šio įstatymo sąvokos 1. Buitinis gamtinių dujų vartotojas toliau — buitinis vartotojas — fizinis asmuo, perkantis gamtines dujas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, nesusijusioms su ūkine komercine ar profesine veikla. Didmeninis gamtinių dujų vartotojas toliau — didmeninis vartotojas — asmuo, išskyrus perdavimo sistemos operatorių ar skirstymo sistemos operatorių, perkantis gamtines dujas perparduoti.

Forex brokeris priima ukash 1.

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra — agentūra, įkurta m. Gamtinės dujos apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat SGD, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitos nustatytus reikalavimus atitinkančios dujos, kurios gali būti tiekiamos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.

Gamtinių dujų birža — prekybos gamtinėmis dujomis sistema, organizuojama rinkos operatoriaus ir arba energijos išteklių biržos operatoriaus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Gamtinių dujų gavybos tinklas toliau — gavybos tinklas — vamzdynas ar vamzdynų tinklas, eksploatuojamas ir arba įrengtas kaip naftos ar gamtinių dujų gavybos objekto dalis arba naudojamas gamtinėms dujoms perduoti iš vieno ar kelių tokių objektų į perdirbimo gamyklą, galutinį pakrantės terminalą arba kitą terminalą.

apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema

Gamtinių dujų įmonė — asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių rūšių veikla: gamtinių dujų gavyba, perdavimu, skirstymu, skystinimu, tiekimu, laikymu, SGD pakartotiniu dujinimu ir SGD perkrova, ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir arba eksploatavimo įpareigojimus. Gamtinių dujų įmonių paslaugos — gamtinių dujų įmonių teikiamos paslaugos sistemos naudotojams ir gamtinių dujų vartotojams: gamtinių dujų perdavimas, skirstymas, skystinimas, prekybos ftse 100 pasirinkimo sandoriai, tiekimas, garantinis tiekimas, SGD pakartotinis dujinimas, vartotojų sistemų prijungimas, balansavimas ar kitos su gamtinėmis dujomis susijusios papildomos paslaugos, būtinos naudojantis perdavimo sistema, skirstymo sistema, SGD saugyklomis ir arba SGD sistema išskyrus įrenginius, skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas ir jas eksploatuojant, įskaitant apkrovos balansavimo, gamtinių dujų maišymo, inertinių gamtinių dujų įleidimo paslaugas ir SGD perkrovą.

Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas — penkerių metų laikotarpis, kuriam yra nustatoma reguliuojamos gamtinių dujų kainos viršutinė riba ir principai, kuriais remiantis šios kainos viršutinė riba gali būti koreguojama iki reguliavimo periodo pabaigos.

Gamtinių dujų laikymas — gamtinių dujų sandėliavimas gamtinių dujų saugykloje. Gamtinių dujų laikymas vamzdyne — suslėgtų gamtinių dujų laikymas jų perdavimo ir skirstymo sistemoje, išskyrus laikymą įrenginiuose, skirtuose perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas.

Gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius toliau — laikymo sistemos operatorius — asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų laikymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų saugyklos eksploatavimą.

Gamtinių dujų perdavimas toliau — perdavimas — gamtinių dujų transportavimas, išskyrus tiekimą, sistema, kurią paprastai sudaro aukšto slėgio vamzdynai, išskyrus gavybos tinklą ir aukšto slėgio vamzdynų dalį, daugiausia naudojamą gamtinėms dujoms paskirstyti vietoje, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams.

Gamtinių dujų perdavimo sistema toliau — perdavimo sistema — aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai, įskaitant gamtinių dujų skirstymo stotis, dujoms iš įmonių, suskystintų gamtinių dujų sistemų perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Tėvas kaip galiu gausėti internete i.

Perdavimo sistema taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius toliau — perdavimo sistemos operatorius — asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų perdavimo veikla ir yra atsakingas už šių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus — už jos plėtrą konkrečioje apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema ir sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas patenkinti pagrįstus gamtinių dujų transportavimo poreikius.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos savininkas — asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema dujų perdavimo sistema magistralinis dujotiekis.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos valdytojas apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema asmuo, kuris valdo gamtinių dujų perdavimo sistemą magistralinį dujotiekį kitais negu nuosavybės teisė teisėtais pagrindais. Gamtinių dujų pristatymo vieta — vieta, kurioje baigiasi gamtinių dujų perdavimas perdavimo sistema magistraliniu dujotiekiu ar skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kurioje perdavimo ar skirstymo sistemos operatorius pateikia gamtines dujas apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema naudotojui ar gamtinių dujų vartotojui.

Gamtinių dujų rinka — asmenų, vykdančių gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, skystinimą, laikymą, SGD pakartotinį dujinimą ir SGD perkrovą, santykių visuma, apimanti didmeninę ir mažmeninę prekybą apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema dujomis, paslaugų teikimą ir pagrįsta teisėtumo ir lygiateisiškumo principais bei trečiųjų šalių prieigos principu. Gamtinių dujų rinkos finansinė priemonė — finansinė priemonė, nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 5, 6, 7 punktuose, jeigu ta priemonė susijusi su gamtinėmis dujomis.

Gamtinių dujų rinkos operatorius toliau — rinkos operatorius — asmuo, organizuojantis prekybą gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje ir turintis šios veiklos licenciją.

Gamtinių dujų saugykla toliau — saugykla — gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantis ir arba jos eksploatuojamas įrenginys gamtinėms dujoms laikyti, įskaitant įrenginius SGD laikyti, išskyrus tuos įrenginius ar įrenginių dalį, kurie naudojami gamtinių dujų gavybos operacijoms, SGD pakartotiniam dujinimui, mažos apimties SGD pakartotiniam dujinimui ir arba SGD perkrovai vykdyti, ir įrenginius, apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas.

Gamtinių dujų sektorius — energetikos sritis, apimanti gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, didmeninę ir mažmeninę prekybą, skystinimą, laikymą, tranzitą, SGD pakartotinį dujinimą ir SGD perkrovą. Gamtinių dujų sistema — gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantys ir ar gamtinių dujų įmonės valdomi magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, SGD sistema ir arba gamtinių dujų saugyklos, gamtinių dujų laikymo vamzdyne įrenginiai ir įrenginiai papildomoms paslaugoms teikti bei susijusių įmonių įrenginiai, kurie reikalingi suteikiant teisę naudotis perdavimo, skirstymo ir SGD sistema.

Gamtinių dujų sistemos balansavimas toliau — sistemos balansavimas — pristatomo ir paimamo gamtinių dujų kiekio perdavimo ir ar skirstymo sistemose išlyginimas. Gamtinių dujų sistemos naudotojas toliau — sistemos naudotojas — su gamtinių dujų sistemos operatoriumi sudaręs sutartį asmuo, kuris tiekia gamtines dujas į sistemą arba kuriam jos tiekiamos iš sistemos.

Gamtinių dujų sistemos pajėgumai toliau — sistemos pajėgumai — didžiausias gamtinių dujų srautas, kuris išreiškiamas kubiniais metrais per laiko vienetą arba energijos vienetu per laiko vienetą ir kuriuo gamtinių dujų sistemos naudotojas turi teisę naudotis pagal gamtinių dujų perdavimo ir ar skirstymo sutarties google prekybos strategija. Gamtinių dujų skirstymas toliau — skirstymas — gamtinių dujų transportavimas skirstomuoju dujotiekiu siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams, išskyrus tiekimą.

apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema

Gamtinių dujų skirstymo sistema toliau — skirstymo sistema — vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio gamtinių dujų skirstymo stočių arba iš mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių pristatyti iki gamtinių dujų vartotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai, mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstomuoju dujotiekiu. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius toliau — skirstymo sistemos operatorius — asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų skirstymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus — už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą, pagrįstą gamtinių dujų skirstymo paklausa.

Gamtinių dujų skystinimas toliau — skystinimas — procesas, kai gamtinės dujos priimamos, laikomos ir verčiamos į skystą formą. Gamtinių dujų tiekimas toliau — tiekimas — gamtinių dujų pardavimas ir ar perpardavimas gamtinių dujų vartotojams.

Gamtinių dujų tiekimo įmonė toliau — tiekimo įmonė — asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų tiekimo veikla.

Geriausios prekybos programos m. - kuri prekybos programa jums geriausia? - atviravisuomene.lt

Gamtinių dujų tiekimo rinkos dalis — asmens ar susijusių asmenų grupės perkamo ar parduodamo gamtinių dujų kiekio procentinis santykis su bendru perkamu ar parduodamu gamtinių dujų kiekiu atitinkamoje rinkoje. Gamtinių dujų tiekimo saugumas toliau — tiekimo saugumas — gamtinių dujų tiekimo patikimumas ir techninis saugumas. Gamtinių dujų tiekimo sutartis toliau — tiekimo sutartis — sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo, išskyrus sutartis dėl gamtinių dujų rinkos finansinių priemonių.

apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema

Gamtinių dujų tranzitas — gamtinių dujų, kilusių iš trečiosios valstybės ir skirtų tai ir ar kitai trečiajai valstybei, transportavimas per Lietuvos Respublikos teritoriją. Gamtinių dujų vartotojas toliau — vartotojas — asmuo, perkantis gamtines dujas. Garantinis gamtinių dujų tiekimas toliau — garantinis tiekimas — vartotojams užtikrinamas gamtinių dujų tiekimas, garantuojantis saugų, patikimą ir nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą, kai gamtinių dujų tiekimo įmonė nebegali užtikrinti šios pareigos įgyvendinimo.

Geriausios prekybos programos m. Gegužės mėn. - kuri prekybos programa jums tinkamiausia?

Horizontaliai integruota gamtinių dujų įmonė — įmonė ar įmonių grupė, kuri verčiasi bent viena iš šių rūšių veikla: gamtinių dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ar laikymo, ir kartu verčiasi kuria nors kita, su gamtinėmis dujomis nesusijusia veikla.

Įmonės kontrolė — teisės, susitarimai ar kitos priemonės, kurios kiekviena atskirai ar visos kartu, atsižvelgiant apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema atitinkamas faktines ir ar teisines aplinkybes, suteikia galimybę daryti lemiamą poveikį įmonei, visų pirma naudojantis: 1 nuosavybės teise arba teise naudotis visu įmonės turtu ar jo dalimi; 2 teisėmis arba susitarimais, turinčiais lemiamą įtaką sudarant įmonės valdymo organus, balsuojant arba priimant sprendimus.

Integruota gamtinių dujų įmonė — vertikaliai ar horizontaliai integruota įmonė ar įmonių grupė. Įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis — gamtinių dujų tiekimo sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Jungiamasis gamtinių dujų vamzdynas toliau — jungiamasis vamzdynas — valstybių narių sienas kertantis ar tarp valstybių narių nutiestas gamtinių dujų perdavimo vamzdynas, kurio paskirtis — sujungti tų valstybių narių nacionalines gamtinių dujų perdavimo sistemas.

2 straipsnio pakeitimas.

Jungtinė gamtinių dujų sistema toliau — jungtinė sistema — keletas viena su kita sujungtų gamtinių dujų sistemų, neįskaitant vartotojų sistemų.

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė toliau — vietovės klasė — saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai šio vamzdyno besitęsianti teritorija, esanti po metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus.

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas toliau — vietovės klasės vienetas — bet kuri išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančios teritorijos atkarpa, esanti po metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir besitęsianti 1 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.

Mažo apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema ar vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas — visuma teisės aktų nustatytų dokumentų, kuriuose pateikiami mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekių ir jų įrengimo sprendiniai.

Mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas — Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys šiame įstatyme nustatytą teisę įrengti mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekius. Mažo darbo pasiūlymai namuose marche ar vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas — Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys šiame įstatyme nustatytą teisę projektuoti mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekius.

Mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekių užsakovas toliau — užsakovas — Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės, taip pat trečiosios šalies fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, užsakantys mažo ir ar vidutinio slėgio dujotiekių projektavimo ir ar įrengimo paslaugas. Mažo slėgio dujotiekis — ne didesnio kaip 0,1 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema.

Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys toliau — mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginys — skirstymo sistemos įrenginys, skirtas SGD priimti, laikyti ir mažos apimties SGD pakartotiniam dujinimui atlikti. Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas toliau — mažos apimties SGD pakartotinis dujinimas — procesas, kai SGD verčiamos į dujinę formą mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginyje vėlesniam pateikimui į skirstymo sistemą.

Nebuitinis gamtinių dujų vartotojas toliau — apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema vartotojas — vartotojas, perkantis gamtines dujas naudoti ne savo namų ūkio reikmėms. Nedujofikuota teritorija — šalies teritorija, kurioje nėra įrengtų sistemų ir nė vienai gamtinių dujų įmonei nustatyta tvarka nėra išduota licencija verstis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo veikla.

apibrėžta viršutinė riba ir prekybos sistema

Prekyba gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje toliau — prekyba gamtinių dujų biržoje — gamtinių dujų įsigijimas ir arba pardavimas gamtinių dujų biržoje. Susijusi įmonė — bet kokios teisinės formos įmonė, kurią su gamtinių dujų įmone sieja bendri dalyviai dalyvavimaskontrolė kai turima 20 procentų ar daugiau akcijų arba balsavimo teisė, arba teisė skirti valdymo organų narius ar vadovai, taip pat įmonė, priklausanti tiems patiems akcininkams.

Suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas toliau — SGD pakartotinis dujinimas — procesas, kai SGD priimamos, laikomos ir verčiamos į dujinę formą SGD terminale vėlesniam pateikimui į perdavimo sistemą. Suskystintų gamtinių dujų sistema toliau — SGD spausdinti ant forex venecijos — SGD terminalas gamtinėms dujoms skystinti arba SGD importuoti, priimti ir pakartotinai dujinti, įskaitant paslaugas ir SGD laikiną laikymą, būtinus pakartotinio dujinimo ir vėlesnio pateikimo į perdavimo sistemą procesui vykti, išskyrus bet kurią SGD terminalų dalį, naudojamą gamtinėms dujoms laikyti.

Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius toliau — SGD sistemos operatorius — asmuo, kuris atlieka gamtinių dujų skystinimo arba SGD importo, priėmimo ir pakartotinio jų dujinimo funkciją ir yra atsakingas už SGD sistemos eksploatavimą. Tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas toliau — tiesioginis vamzdynas — gamtinių dujų vamzdynas, papildantis jungtinę gamtinių dujų sistemą.

Jei turite arba turite gerai išvystytą socialinį tinklą,

Trečiosios šalies teisė naudotis sistema — prieigos suteikimas gamtinių dujų sistemos naudotojui. Vartotojo gamtinių dujų sistema toliau — vartotojo sistema — vartotojo žemės sklype ar nekilnojamajame daikte įrengti vamzdynai ir įrenginiai, skirti gamtinėms dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai naudoti vartotojo reikmėms. Vertikaliai integruota gamtinių dujų įmonė toliau — vertikaliai integruota įmonė — gamtinių dujų įmonė ar jų grupė, kai tas pats asmuo ar tie patys asmenys turi teisę tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti gamtinių dujų įmonės ar jų grupės kontrolę ir kai gamtinių dujų įmonė ar jų grupė atlieka bent vieną iš gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ar SGD pakartotinio dujinimo funkcijų ir bent vieną iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo funkcijų.

Vidutinio slėgio dujotiekis — didesnio kaip 0,1 bar, bet ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo cryptos 2021, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Vietinė gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistema toliau — vietinė bendrojo naudojimo sistema — asmeniui asmenims nuosavybės teise priklausanti arba jo jų valdoma ribotoje teritorijoje įrengta gamtinių dujų skirstymo sistemos dalis, kuria gamtinės dujos tiekiamos ne mažiau kaip dviem vartotojams. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme toliau — Energetikos įstatymas ir kituose teisės aktuose.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII pakeitimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.