Universiteto rinkodaros strategija, Projekto aprašymas


Tarptautinė elektroninė komercija ir elektroninė rinkodara 5.

Vilma Tamulienė Dalyko anotacija lietuvių kalba Studijų dalykas skirtas suteikti teorinių rinkodaros žinių ir išugdyti studentų gebėjimą priimti rinkodaros priemonėmis pagrįstus strateginius ir taktinius vadybinius sprendimus, didinančius teikiamų paslaugų vertę vartotojams. Pagrindiniai studijų metodai — diskusijos, klausimų ir atsakymų pateikimas, atvejų analizė, problemų sprendimas, komandinės užduoties parengimas ir pristatymas.

Baigę dalyką studentai geba pasirinkti sumanius įrankius sprendžiant aktualias rinkodaros komplekso problemas, analizuoti rinkodaros aplinką, atlikti rinkos universiteto rinkodaros strategija ir prekių pozicionavimą, geba parinkti rinkodaros kompleksą tiksliniam rinkos segmentui ir parengti rinkodaros planą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas VF studijų vietas metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros; matematikos išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos ; stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių ; užsienio kalba; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos programos dalykas; fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties sporto programos dalykas. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro — 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Universiteto rinkodaros strategija Europos kalbų metmenis arba tarptautinis užsienio egzaminas ; matematikos išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos ; 2.

Dalyko anotacija užsienio kalba The course is designed to provide the theoretical marketing knowledge and develop students' ability to make marketing-based strategic and tactical management decisions that universiteto rinkodaros strategija the value of services to consumers. The main study methods are discussions, universiteto rinkodaros strategija of questions and answers, case analysis, problem solving, preparation and presentation of a team task.

After completing the subject, students are able to choose smart tools for solving relevant marketing complex problems, analyze the marketing environment, perform market segmentation and product positioning, are able to select a marketing complex for the target market segment and prepare a marketing plan.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms Vadyba, Mikroekonomika, Makroekonomika.

universiteto rinkodaros strategija

Dalyko studijų rezultatai 1. Atskleisti rinkodaros ir kitų verslo orientacijų tiriamus reiškinius, procesus, strategijas bei rinkodaros verslo orientacijos kuriamas naudingumo rūšis. Atpažinti organizacijos rinkodaros mikro- ir makro- aplinkas, apibūdina rinkodaros kompleksą ir jo elementus apskaitos ir finansų sektoriaus organizacijose.

Svarbu nepamiršti

Apibrėžti rinkos tipus ir jų segmentavimą pagal vartotojo elgseną rinkose. Parinkti tikslines rinkas ir joms pritaiko rinkodaros strategijas.

universiteto rinkodaros strategija

Sudaryti produkto konkurencingumo žemėlapius ir pagrįsti sprendimus dėl prekės ženklo, paslaugų paketų, kainos ir kainodaros metodų pasirinkimo.

Atskleidžia priimamus įmonėje sprendimus dėl apskaitos ir finansų teikiamų paslaugų paskirstymo formavimo, parenka ir įvertina rinkodaros komunikacijos priemones bei parengia rinkodaros komunikacijos priemonių planą.

Stojimo sąlygos

Pritaikyti analizės, planavimo ir prognozavimo metodus rinkodaros problemoms spręsti; laiku ir adekvačiai reaguoti į aplinkos sąlygų pokyčius. Parengti rinkodaros priemonių planą, prognozuoti paslaugų pardavimus esamose ir potencialiose rinkose. Prisiimti atsakomybę už profesinių žinių pateikimą rengiant rinkodaros planą, už sąžiningą ir etišką pareigų atlikimą, demonstruoti gebėjimą dirbti komandoje.

Jevgenijus Černyš Kaip pakeisti gyvenimą? Mano strategija.

Atsakingai ir kruopščiai organizuoti savo darbą, prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus. Dalyko turinys 1. Rinkodaros esmė ir turinys.

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas. Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus uždaviniai yra šie: kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto įvaizdį; kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje; informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją; užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

Rinkodaros teorijos universiteto rinkodaros strategija ir kitos verslo orientacijos rinkoje. Rinkodaros kuriamos naudingumo rūšys vartotojui. Rinkodara ir jos aplinka: makroaplinka ir mikroaplinka ir jų reikšmė universiteto rinkodaros strategija ir apskaitos organizacijų rinkodaros sprendimams.

  1. Физически эти существа не столь сложны, как люди.
  2. Николь, вскричав, вырвала руки и приложила к шлему.

Rinkodaros informacija ir tyrimai apskaitos ir finansų sektoriuje. Rinka ir jos segmentavimas. Vartotojų elgsenos ypatumai finansų ir apskaitos sektoriuje.

  • Prekybos robot kriptovaliuta nemokama
  • Исследователям приказали отправляться домой, но трое из них - двое мужчин и одна женщина - оставались на борту Рамы II, когда инопланетный космический аппарат уклонился от соударения с ядерной армадой, высланной, чтобы преградить ему путь к Земле.
  • Tarptautinė rinkodara ir vadyba - ISM

Rinkodaros kompleksų tipai ir jų reikšmė priimant rinkodaros sprendimus. Organizacijos teikiamų paslaugų analizė ir kainodaros sprendimai. Organizacijos teikiamų paslaugų vieta ir paskirstymas bei jų reikšmė priimant paslaugų paskirstymo sprendimus.

universiteto rinkodaros strategija

Organizacijų teikiamų att prekybos signalai ug rinkodaros komunikacijos kompleksas. Pardavimo prognozės būdai. Organizacijos rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros plano turinys.

universiteto rinkodaros strategija

Organizacijos rinkodaros plano turinys ir jo dalių sąsajos. Dalyko studijos valandomis.

  • Opcionai ar prekyba maržomis
  • Vertiname studijų kokybę ir kad daugelis čia dirbančių dėstytojų — patyrę praktikai.
  • Klaipėdos universitetas