Mintys

Mano laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė

Immanuel Kant

Liberalizmas remiasi pasitikėjimu, kurį varžo protas. Konservatizmas yra nepasitikėjimas, kurį varžo baimė

Williams Ewart Gladstone

Laisvė tėra negatyvusis fenomeno aspektas, pozityvusis jo aspektas yra atsakingumas. Iš tikrųjų laisvei gresia pavojus išsigimti į  gryną kaprizingumą, jei ji nesuvokiama kaip atsakomybė

Viktor E. Frankl

(…) pasaulio būklė yra prasta, bet viskas dar pablogės, jei kiekvienas iš mūsų nepadarys geriausia, ką gali

Viktor E. Frankl

… tas, kas išauga pats savaime, niekam nėra skolingas už maitinimą

Plato

Jeigu atsirastų tobulas valdovas, dar turėtų pasikeisti viena karta, kol įsivyrautų gėris

Confucius

Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos

Lucius Annaeus Seneca

Niekas nėra kito gyvenimo valdovas ir todėl kiekvienas žmogus turi teisę veikti savo paties pasirinkimu, jei taip veikdamas jis nepažeidžia tokios pat kitų žmonių laisvės

John Hospers

Atimti iš jūsų nuosavybę reiškia atimti iš jūsų gyvenimo priemones

John Hospers

Struktūriniai paskirstomojo teisingumo principai implikuoja asmens veiklos ir jos rezultatų nusavinimą

Robert Nozick

Negalėjimas pasinaudoti savo teisėmis ir galimybėmis dėl skurdumo ar nemokšiškumo, taip pat bendro priemonių trūkumo neretai apriboja pačią laisvę

John Rawls

Taigi esama pirminio proto, o įstatymai – tai santykiai, nustatantys ryšius tarp to proto ir įvairių esybių; tai – įvairių esybių tarpusavio sąveika

Baron de Montesquieu

Gali atsitikti, kad ir laisvoje valstybės santvarkoje pilietis nebus laisvas arba esant laisvam piliečiui santvarkos vis dėlto nebus galima pavadinti laisva. Šiais atvejais santvarkos laisvė būna teisinė, bet ne faktinė, o piliečio laisvė – faktinė, bet ne teisinė

Baron de Montesquieu

Iš tikrųjų, matyt, demokratijoje liaudis daro, ką nori. Bet politinė laisvė nėra ko tik nori darymas. Valstybėje, tai yra visuomenėje, kurioje yra įstatymai, laisvė gali būti suprantama tik kaip galimybė daryti tai, ko reikia norėti, ir nebūti verčiamam daryti tai, ko nereikia norėti

Baron de Montesquieu

Žmogus geriau, negu bet kokia vyriausybė, žino ko jam reikia

John Stuart Mill

Dauguma negali primesti savo nuomonės mažumai

John Stuart Mill

Žmonėms neleidžiant gyventi taip kaip jie nori, „ten kur tai liečia tik juos“, civilizacija negalės vystytis; negalint laisvai pasirinkti, nebus surasta tiesa, neliks vietos spontaniškumui, originalumui, genijui, proto energijai, moralinei drąsai. Visuomenę sužlugdys „kolektyvinės vidutinybės“ masė

John Stuart Mill

Tie, kurie netiki teorija, gali pasiremti geografija: ekonomiškai laisviausios šalys gyvena pastebimai geriau už varžančias ekonominę laisvę

Remigijus Šimašius

Be tamstos dalyvavimo jūsų paties sielos gydymo procese teigiamas efektas neįmanomas. Aš esu tik pagalbininkas, sprendžiant jūsų problemas. Tad nesupykite, jei po kurio laiko, nesant teigiamos dinamikos, aš jus įvardinsiu tinginiu ir slunkium nė piršto nepajudinančiu vardan savo laisvės ir sėkmės

Arvydas Šimkūnas

Liberalo įnašas, per savąją tautą, yra įnašas žmonijai, siekiančiai tobulesnio gyvenimo

Vytautas Doniela

Pagrindinė žymė, be kurios liberalas negali būti net įsivaizduojamas, yra budri, pareiginga ir kiek pajėgdama objektyvumo siekianti sąžinė

Vytautas Kavolis

Liberalai turėtų pirmieji reaguoti į bet kokias laisvos minties ir kritikos gniaužimo, cenzūros ir nepagarbos žmogui apraiškas

Leonidas Donskis

Vienas iš laisvės aspektų yra laisvė būti tuo, kas esi ir kuo nori būti

Leonidas Donskis

Laisvė be žmonių solidarumo tėra fikcija ir kelias į savivalę, o solidarumas be laisvės – vienybės miražai ir minios orgijos

Leonidas Donskis

Kai visuomenė – jei ir ne visa, tai bent didelė jos dalis – pradeda funkcionuoti kaip save sukūrusi ir nuolat aktyvuojanti jėga, turinti bendrą politikos ir moralės žodyną, galima be abejonių konstatuoti faktą, kad tokia visuomenė ir yra pilietinė visuomenė. Šis terminas tada tampa nuoroda ne į šalies gyventojų masę, o į jų laisvės ir įvairovės sklaidą

Leonidas Donskis

Juokais pasakyčiau, kad tobula dešinė – tai žmonės, geriau už Dievą žinantys Jo valią ir poziciją, o sykiu kalbantys savosios bendruomenės istorijoje sutelktos dorybės ir gėrio vardu. Tuo tarpu tobula kairė yra žmonės, gebantys visą žmonijos istoriją suvesti į trumpą kaltinamąją kalbą, o galimybę ištaisyti visas jos nuodėmes ar klaidas – į vieną politinę programą

Leonidas Donskis

Pagrindinis liberalizmo tikslas yra žmogaus laisvė, jo integralumas, asmenybė, kurios neleidžiama pažeisti nei atskiram kitam individui, nei jų junginiams  – bendruomenei ar valstybei

Jurgis Jaks-Tyris

Ne kiekviena reforma, ne kiekvienas pakeitimas reiškia jau „pažangą“. Pakeitimas gali būti ir „reakcionieriškas“, t.y. grįžimas atgal į praeitį

Jurgis Jaks-Tyris

Liberalizmas yra visuomeninio sugyvenimo, centrinės as­mens rolės jame ir asmens santykiavimo su visuomene bei kitais asmenimis samprata

Karolis Drunga

Etikos dėsniais kalbant, nekintamieji liberalizmo dėsniai yra: neužmušk, nevok, nemeluok, neišnaudok

Karolis Drunga

Liberalizmas kaip samprata, įtaigojanti kurias nors visuomenines jėgas, yra suinteresuotas tik, kad mažuma turėtų tokias pat sutartas laisves, teises ir galimybes kaip dauguma

Karolis Drunga

Liberalizmo principas – ginti laisvę to, kuriam ji nepatei­sinamai suvaržyta, ir ginti tol, kol jis nebus laimėjęs to, kas jam priklauso

Vincas Rastenis

Svarbiausia demokratijos sąlyga liberalizmas laiko dėsnį, kad tai būtų daugumos sąmoningai, laisvai bei su nusimanymu sutarti sprendimai, daromi deramai atsižvelgiant ir mažumos laisvių bei nuomonių

Vincas Rastenis

Liberalizmas iš principo nė nesikėsina turėti amžino ir nekintamo savo „katekizmo“, kuriame būtų bandoma iš anksto atsakyti į visus gyvenime galinčius iškilti klausimus

Vincas Rastenis

Vienų kitiems laisvės pripažinimas žmonių tarpe apima ir pareigas vienų kitiems, reikalaujančias laisvės apribojimo bei aukojimo tuo tikslu, kad vieno laisvė neatimtų laisvės kitiems

Vincas Rastenis